ناتمام

شما همسایگان خانم ورونیکا ایوانوف خانم مسن روسی هستید ،ایشان در خلال جنگ  و پس از دست دادن همسرش به همراه خانواده اش از روسیه به ایران مهاجرت کرده و اینک تنها زندگی می کند ،سه شب پیش با تماس تلفنی شما را برای صرف قهوه در سال نو میلادی به منزل خویش دعوت کرده است شما بی خبر از همه جا برای تبریک به منزل او میروید و….

رزرو اتاق

بارگذاری...

معرفی اتاق

شما همسایگان خانم ورونیکا ایوانوف خانم مسن روسی هستید ،ایشان در خلال جنگ  و پس از دست دادن همسرش به همراه خانواده اش از روسیه به ایران مهاجرت کرده و اینک تنها زندگی می کند ،سه شب پیش با تماس تلفنی شما را برای صرف قهوه در سال نو میلادی به منزل خویش دعوت کرده است شما بی خبر از همه جا برای تبریک به منزل او میروید و….

موقعیت مکانی