گیله مرد

گیله مرد ، مردی روستایی و مبارز گیلانی است که در مخالفت با مالیات و خراج ظالمانه اربابان منطقه ،به جنبش دهقانی می پیوندد ،پس از هجوم ماموران و کشته شدن زنش به جنگل پناه میبرد ،اندکی بعد دستگیر میشود و وی را همراه دو مامور تفنگ به دست در میان غرش باد و باران به سمت پاسگاهی در فومن راهی میکنند ،داستان در همین مسیر به تدریج باز میشود …

رزرو اتاق

بارگذاری...

معرفی اتاق

گیله مرد ، مردی روستایی و مبارز گیلانی است که در مخالفت با مالیات و خراج ظالمانه اربابان منطقه ،به جنبش دهقانی می پیوندد ،پس از هجوم ماموران و کشته شدن زنش به جنگل پناه میبرد ،اندکی بعد دستگیر میشود و وی را همراه دو مامور تفنگ به دست در میان غرش باد و باران به سمت پاسگاهی در فومن راهی میکنند ،داستان در همین مسیر به تدریج باز میشود …

موقعیت مکانی