بازی رومیزی تاكنوكو

(Takenoko)

در اين بازي هدف انجام ماموريتهاييست كه به شما امتياز ميدهند اين ماموريتها با كمك پانداي شكموي بازي و باغبان زحمتكش به نتيجه ميرسد شما در حال گسترش زمين هاي كاشت بامبو هستيد و بايد آنها را آبرساني كنيد تا شرايط براي كاشت نهالهاي رنگي بامبو فراهم شود…
.
مناسب براي ٢-٤نفر

فهرست